Hier vindt u een overzicht van de tarieven (2021) van de belangrijkste gemeentelijke belastingen in Amsterdam. Kijk ook bij Belastingmaatregelen vanwege corona.

1. Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Ei­ge­na­ren van wo­nin­gen en ei­ge­na­ren en huur­ders van be­drijfs­pan­den en ga­ra­ges be­ta­len on­roe­ren­de­zaak­be­las­tin­gen (OZB).
OZB ei­ge­na­ren wo­nin­gen 0,0428 pro­cent van de WOZ-waar­de
OZB ei­ge­na­ren be­drijfs­pan­den 0,1796 pro­cent van de WOZ-waar­de
OZB huurders/gebruikers bedrijfspanden 0,1293 pro­cent van de WOZ-waar­de
2. Afvalstoffenheffing
Ie­der huis­hou­den be­taalt af­val­stof­fen­hef­fing aan de ge­meen­te. Met deze in­kom­sten kan de ge­meen­te het huis­vuil op­ha­len en ver­wer­ken.
Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden
€ 326,- € 435,-
3. Rioolheffing
Ei­ge­na­ren van wo­nin­gen en be­drijfs­pan­den be­ta­len ri­ool­recht voor de aan­slui­ting op het ri­ool.
Per zelfstandige woning, woonboot of bedrijfspand. De peildatum is 1 januari. Als u op deze datum eigenaar bent van een woning of pand, dan betaalt u rioolheffing.

Daarnaast betalen grootverbruikers (verbruik meer dan 301 m3 per jaar) een tarief afhankelijk van het gebruik. U vindt de tarieven voor grootgebruikers op amsterdam.nl/belastingen.

€ 144,-
4. Reinigingsrecht bedrijven
Bedrijven die niet meer dan 9 zakken bedrijfsvuil (van 44 liter) per week laten ophalen door de gemeente, betalen reinigingsrecht.
Stadsdeel 5 tot en met 9 vuilniszakken Tot en met 4 vuilniszakken
Alle (be­hal­ve ge­bied 9 straat­jes) € 858,- (excl. 21 pro­cent btw) € 405,- (excl. 21 pro­cent btw)

Bedrijven in gebied de 9 straatjes betalen huishoudelijke afvalstoffenheffing voor het aantal kilo’s afval dat zij aanbieden.

Maximaal 1.387 kg afval per jaar (26,67 kg per week) Maximaal 3.120 kg afval per jaar (60 kg per week) Meer dan 3.120 kg afval per jaar (60 kg per week)
€ 405,- € 858,- € 858,- + € 0,10 voor ie­de­re kilo af­val bo­ven 3.120 kg
5. Roerenderuimtenbelasting (RRB)
Ei­ge­na­ren van woon­bo­ten, woon­wa­gens, be­drijfs­vaar­tui­gen en ki­os­ken moe­ten roe­ren­deruim­te­be­las­ting (RRB) be­ta­len.
RRB ei­ge­na­ren wo­nin­gen 0,0428 pro­cent van de waar­de
RRB ei­ge­na­ren be­drijfs­pan­den 0,1796 pro­cent van de waar­de
RRB huur­ders/​ge­brui­kers be­drijfs­pan­den 0,1293 pro­cent van de waar­de
6. Toeristenbelasting
Hotels 7 pro­cent + € 3,- per per­soon per over­nach­ting
Cam­pings 7 pro­cent + € 1,- per per­soon per over­nach­ting
Ove­rig 10 pro­cent
7. Dagtoeristenbelasting
Vanaf 1 januari 2019 moet u ook toeristenbelasting betalen als u binnen Amsterdam tegen betaling dagverblijf aanbiedt aan cruisepassagiers die niet in Amsterdam wonen. Dit geldt alleen voor passagiers die Amsterdam als tussenstop aandoen en niet voor passagiers voor wie Amsterdam het begin- of eindpunt van de cruise is. Kijk bij portofamsterdam.nl

Het tarief bedraagt € 8,- per passagier.

8. Vermakelijkhedenretributie

Als u tegen betaling bedrijfsmatig amusement, ontspanning of vermaak aanbiedt op de openbare weg of op het water (binnen de gemeente), dan moet u daarvoor belasting betalen (‘vermakelijkhedenretributie’). Dat geldt bijvoorbeeld voor rederijen, maar ook als u een sloep of een bus of een ander voertuig hebt waarmee u gasten vervoert en daarbij vermakelijkheid aanbiedt.

Per 1 januari 2020 betalen ook aanbieders van stadstours (met vervoermiddel of te voet) deze belasting.

per be­zoe­ker, per stads­rond­rit € 1,50
per pas­sa­gier, per rond­vaart € 1,50
per deel­ne­mer, per tour (zo­als wa­ter­fiet­sen, ka­no’s, sup’s) € 0,75
per deel­ne­mer, per stadstour (te voet of met een voer­tuig an­ders dan een au­to­bus) € 1,50
9. Precariobelasting
U be­taalt pre­ca­rio voor:In 2021 wordt er geen precario gerekend voor Terrassen

Woonboten Centrum, Oost, West en Zuid: de precariobelasting (‘liggeld’) hiervoor is € 13,- per vierkante meter per jaar.

Woonboten Noord, Nieuw-West, Zuidoost en Westpoort: de precariobelasting (‘liggeld’) hiervoor is € 11,- per vierkante meter per jaar.

Bedrijfsvaartuigen:

de precariobelasting (‘liggeld’) hiervoor is € 13,- per vierkante meter per jaar.

Passagiersvaartuigen: Er zijn twee tarieven, afhankelijk van het gebied waar het passagiersvaartuig ligt:

  • gebied 1 (centrumgebied): € 40,- per m² (exclusief btw)

    gebied 2 (buiten het centrumgebied): € 20,- per m² (exclusief btw).

10. Reclamebelasting

De gemeente Amsterdam heft in 2021 geen reclamebelasting.

Meer informatie

Bekijk ook de belastingtarieven 2020.

Kijk op Mijn Belastingen voor een actueel overzicht van uw belastingzaken. U hebt hiervoor DigiD nodig of, als ondernemer, eHerkenning.

 

Bron: website gemeente Amsterdam